The Newton football team takes on Valley Center

The Newton football team takes on Valley Center