The scores


MVC Tournament

Indiana State 9, Creighton 7

Evansville 7, Missouri State 2

Illinois State 9, Indiana State 4

Wichita State 6, Evansville 5

American Association

Lincoln 4, Wichita 2

American League

Kansas City 4, Boston 3